top of page

VÅR VISJON

Sosialarbeidere uten Grenser vil blant annet styrke samarbeidet mellom sosialarbeidere på tvers av landegrenser. Vi ser at stadig flere sosiale utfordringer ikke stopper ved grensene. 

Migrasjon som følge av krig og klimaendringer, menneskehandel, globale finanskriser og andre overnasjonale utfordringer stiller nye krav til sosialt arbeid. Vi vil utruste sosialarbeidere til å møte denne virkeligheten ved å øke deres kompetanse på globale utfordringer... 

...og hvordan disse påvirker lokalt, og ved å fremme verdier som solidaritet og tverrnasjonalt samarbeid og kunnskaps-utveksling. Slik ønsker vi å bidra til å bygge et transnasjonalt fellesskap av sosialarbeidere som, med utgangspunkt i felles profesjonsidentitet og fagkompetanse, kan jobbe sammen for å møte vår tids sosiale utfordringer og bedre menneskers livsvilkår over hele verden. Vi ønsker også å belyse forskjellige sosiale utfordringer lokalt og hvordan Sosialarbeidere uten Grenser kan være en del av løsningen. 

Sosialarbeidere uten Grenser skal arbeide ut fra prinsipper som sikrer kultursensitivitet og bærekraft.

 

Vi skal:

  • bidra til økt psykososial helse hos utsatte mennesker og befolkningsgrupper sammen med menneskene selv.

  • jobbe for å fremme de universelle menneskerettighetene gjennom å legge til rette for hjelp til selvhjelp hvor hvert enkelt menneskets verdighet står i sentrum.

  • jobbe for å endre de strukturelle årsakene til sosial urettferdighet og marginalisering av individer, grupper og samfunn.

bottom of page